کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 10153 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) تهران حقوق زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10154 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) تهران زبان و ادبیات عربی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10155 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) تهران علوم قرآن و حدیث زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10156 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10157 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) تهران فلسفه زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 17696 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) تهران حسابداری زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 17697 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 17698 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) تهران مدیریت دولتی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 17699 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) تهران مدیریت مالی زن - مرد 15