کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 10170 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی جغرافیا زن - مرد 96
انسانی - با آزمون 10171 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی حقوق زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10172 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات عربی زن - مرد 48
انسانی - با آزمون 10173 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 48
انسانی - با آزمون 10174 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم تربیتی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10175 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم سیاسی زن - مرد 48
انسانی - با آزمون 10176 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 48
انسانی - با آزمون 10177 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 48
انسانی - با آزمون 10178 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فلسفه و حکمت اسلامی زن - مرد 48
انسانی - با آزمون 10179 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی جغرافیا زن - مرد 48
انسانی - با آزمون 10180 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی حقوق زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10181 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات عربی زن - مرد 12
انسانی - با آزمون 10182 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 12
انسانی - با آزمون 10183 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم تربیتی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10184 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم سیاسی زن - مرد 12
انسانی - با آزمون 10185 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 12
انسانی - با آزمون 10186 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 12
انسانی - با آزمون 10187 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فلسفه و حکمت اسلامی زن - مرد 12
انسانی - نیمه متمرکز 21850 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم ورزشی زن - مرد 48