کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه رازی - کرمانشاه

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه رازی - کرمانشاه
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 10200 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10201 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه جغرافیا زن - مرد 80
انسانی - با آزمون 10202 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حقوق زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10203 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات عربی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10204 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10205 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم سیاسی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10206 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم قرآن و حدیث زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10207 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فلسفه و حکمت اسلامی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10208 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مترجمی زبان عربی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 17727 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 17728 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی زن - مرد 36
انسانی - با آزمون 17730 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 17731 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم اقتصادی زن - مرد 48
انسانی - با آزمون 10209 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10210 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه جغرافیا زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10211 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حقوق زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10212 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات عربی زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10213 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10214 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم سیاسی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10215 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم قرآن و حدیث زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10216 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10217 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فلسفه و حکمت اسلامی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10218 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مترجمی زبان عربی زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 17732 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 17733 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی زن - مرد 36
انسانی - با آزمون 17735 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 6
انسانی - با آزمون 17736 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 17737 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم ورزشی زن - مرد 36
انسانی - مناطق محروم 13496 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم اقتصادی مرد 2
انسانی - مناطق محروم 13503 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری زن - مرد 2
انسانی - نیمه متمرکز 21853 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم ورزشی زن - مرد 21