کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه سلمان فارسی - کازرون

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه سلمان فارسی - کازرون
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 10235 روزانه با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 17754 روزانه با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس روانشناسی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 10236 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 5
انسانی - با آزمون 17755 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس روانشناسی زن - مرد 3
انسانی - مناطق محروم 13488 روزانه با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس روانشناسی مرد 2