کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 13542 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 13543 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم علوم سیاسی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 20793 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم علوم اقتصادی زن - مرد 84
انسانی - صرفا سوابق 13544 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم علوم قرآن و حدیث زن - مرد 40
انسانی - صرفا سوابق 13545 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم فلسفه زن - مرد 40