کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه مازندران - بابلسر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه مازندران - بابلسر
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 10499 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10500 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جغرافیا زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10501 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10502 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان و ادبیات عربی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10503 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10504 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم تربیتی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10505 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم سیاسی زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10506 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم قرآن و حدیث زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10507 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10508 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مردم شناسی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 18034 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 18035 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روانشناسی زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 18037 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم اقتصادی زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 18038 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت بازرگانی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 18039 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت جهانگردی زن - مرد 12
انسانی - با آزمون 18040 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت صنعتی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 10509 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جغرافیا زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10510 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10511 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان و ادبیات عربی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10512 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10513 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم تربیتی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10514 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم سیاسی زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10515 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم قرآن و حدیث زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 18041 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 18042 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روانشناسی زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 18044 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم اقتصادی زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 18045 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت بازرگانی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 18046 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت جهانگردی زن - مرد 12
انسانی - با آزمون 18047 نوبت دوم با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت صنعتی زن - مرد 24
انسانی - نیمه متمرکز 21872 روزانه با آزمون دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم ورزشی زن - مرد 36