کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه هرمزگان - بندرعباس
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 10558 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10559 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان جغرافیا زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10560 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10561 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10562 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 18084 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان حسابداری زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 18085 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان روانشناسی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 18086 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت امور گمرکی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 18087 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 18088 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت دولتی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 18089 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت صنعتی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 10563 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10564 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان جغرافیا زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10565 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10566 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10567 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 18090 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان حسابداری زن - مرد 6
انسانی - با آزمون 18091 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان روانشناسی زن - مرد 6
انسانی - با آزمون 18092 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت امور گمرکی زن - مرد 6
انسانی - با آزمون 18093 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
انسانی - با آزمون 18094 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت دولتی زن - مرد 6
انسانی - با آزمون 18095 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت صنعتی زن - مرد 6
انسانی - صرفا سوابق 18096 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان علوم ورزشی زن - مرد 6
انسانی - نیمه متمرکز 21875 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان علوم ورزشی زن - مرد 22