کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 10550 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق مرد 25
انسانی - با آزمون 10551 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10552 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10553 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 18074 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان اقتصاد اسلامی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 18075 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حسابداری زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 18077 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 18078 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت صنعتی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10554 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان شناسی زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 10555 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10556 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10557 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 18079 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان اقتصاد اسلامی زن - مرد 6
انسانی - با آزمون 18080 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حسابداری زن - مرد 6
انسانی - با آزمون 18082 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت صنعتی زن - مرد 18
انسانی - صرفا سوابق 18083 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم ورزشی مرد 18
انسانی - نیمه متمرکز 21874 روزانه با آزمون دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم ورزشی زن - مرد 16