کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 15421 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد البرز حقوق زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 18719 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد البرز حسابداری زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 18720 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد البرز روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 18721 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد البرز مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 18722 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد البرز مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 18723 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد البرز مدیریت صنعتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 15422 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد البرز زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15423 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد البرز علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15424 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد البرز علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15425 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد البرز فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50