کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد طالقان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد طالقان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 15426 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد طالقان البرز حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15427 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد طالقان البرز پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15428 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد طالقان البرز جغرافیا زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 18725 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد طالقان البرز حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 18726 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد طالقان البرز مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 18727 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد طالقان البرز مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 18728 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد طالقان البرز مدیریت دولتی زن - مرد 30