کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظر آباد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظر آباد
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 15437 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظر آباد البرز حقوق زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 18740 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظر آباد البرز روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 18741 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظر آباد البرز مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 18742 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظر آباد البرز مدیریت صنعتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 15438 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظر آباد البرز پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15439 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظر آباد البرز تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15440 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظر آباد البرز زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15441 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظر آباد البرز علوم تربیتی زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 15442 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظر آباد البرز علوم سیاسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15443 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظر آباد البرز علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 18743 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظر آباد البرز حسابداری زن - مرد 30