کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 15444 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز حقوق زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 18744 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز حسابداری زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 18745 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 18746 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 18747 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 18748 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز مدیریت صنعتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 15445 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز ادیان و عرفان زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15446 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15447 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15448 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز جغرافیا زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 15449 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز علوم تربیتی زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 15450 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50