کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد مهران

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد مهران
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 15495 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد مهران ایلام پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15496 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد مهران ایلام زبان و ادبیات عربی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15497 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد مهران ایلام علوم تربیتی زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 15498 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد مهران ایلام علوم سیاسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 18791 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد مهران ایلام حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 18792 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد مهران ایلام علوم ورزشی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 18793 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد مهران ایلام مدیریت دولتی زن - مرد 30