کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 15608 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران حقوق زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 18893 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران حسابداری زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 18894 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 18896 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 18897 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 18898 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 18899 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مدیریت صنعتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 15609 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15610 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15611 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15612 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15613 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15614 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران علوم سیاسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15615 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 18900 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 18901 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران علوم ورزشی زن - مرد 60