کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 15577 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران حقوق زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 18869 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران حسابداری زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 18870 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران روانشناسی زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 18871 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 15578 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15579 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15580 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران جغرافیا زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15581 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15582 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران علوم تربیتی زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 15583 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران علوم سیاسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15584 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15585 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15586 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 18873 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران علوم ورزشی زن - مرد 60