کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 15616 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران حقوق زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 18902 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران حسابداری زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 18903 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 18904 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 18905 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران مدیریت صنعتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 15617 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران ادیان و عرفان زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15618 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15619 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران زبان و ادبیات عربی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15620 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15621 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران علوم تربیتی زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 15622 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران علوم سیاسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15623 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15624 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15625 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 50