کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 15659 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران حقوق زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 18932 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران روانشناسی زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 18933 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 18934 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 18935 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران مدیریت صنعتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 15660 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران جغرافیا زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15661 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15662 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15663 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران علوم سیاسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15664 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15665 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15666 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 18936 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 18937 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 18938 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران علوم ورزشی زن - مرد 60