کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 15680 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران حقوق زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 18953 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران حسابداری زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 18954 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 18955 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 18956 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 18957 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران مدیریت صنعتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 15681 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15682 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15683 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران علوم سیاسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15684 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15685 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 18958 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 18959 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران مدیریت جهانگردی زن - مرد 30