کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16347 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16348 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16349 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس جغرافیا زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16350 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16351 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس زبان و ادبیات عربی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16352 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16353 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16354 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19566 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19567 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس روانشناسی زن - مرد 60
انسانی - صرفا سوابق 19569 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19570 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس علوم ورزشی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19571 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس مدیریت دولتی زن - مرد 30