کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16356 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16357 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16358 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16359 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس روابط عمومی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16360 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16361 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16362 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس علوم سیاسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16363 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19574 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19575 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19577 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19578 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس مدیریت صنعتی زن - مرد 30