کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 19632 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 16418 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس جغرافیا زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 16419 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16420 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16421 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16422 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19634 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19635 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19636 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس علوم ورزشی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19637 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19638 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس مدیریت جهانگردی زن - مرد 30