کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 19646 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 16430 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16431 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16432 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16433 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16434 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16435 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16436 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19647 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس روانشناسی زن - مرد 60
انسانی - صرفا سوابق 19649 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19650 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19651 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس علوم ورزشی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19652 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19653 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19654 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس مدیریت صنعتی زن - مرد 30