کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16372 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس جغرافیا زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 16373 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16374 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16375 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس علوم تربیتی زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 16376 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس علوم سیاسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16377 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16378 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16379 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19589 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس روانشناسی زن - مرد 60
انسانی - صرفا سوابق 19590 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19591 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس مدیریت دولتی زن - مرد 30