کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16476 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16477 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16478 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس علوم سیاسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16479 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19693 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19694 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19695 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19696 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19697 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19698 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19699 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس مدیریت صنعتی زن - مرد 30