کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16496 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند فارس حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16497 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند فارس علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16498 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19728 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند فارس روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19729 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند فارس علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19730 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند فارس مدیریت جهانگردی زن - مرد 30