کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16508 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16509 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس جغرافیا زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16510 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16511 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس علوم سیاسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16512 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19738 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19739 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19740 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس مدیریت بازرگانی زن - مرد 30