کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 16513 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس حقوق زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 19743 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس حسابداری زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 19744 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 19745 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس مدیریت صنعتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 16514 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس ادیان و عرفان زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16515 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16516 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16517 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16518 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس علوم سیاسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16519 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19747 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19748 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس علوم ورزشی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19749 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس مدیریت جهانگردی زن - مرد 30