کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مهر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مهر
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16521 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مهر فارس پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16522 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مهر فارس جغرافیا زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16523 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مهر فارس حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16524 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مهر فارس علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19752 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مهر فارس حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19753 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مهر فارس علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19754 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مهر فارس مدیریت صنعتی زن - مرد 30