کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد شال

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد شال
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16576 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد شال قزوین ادیان و عرفان زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16577 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد شال قزوین حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16578 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد شال قزوین زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16579 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد شال قزوین علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16580 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد شال قزوین فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19804 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد شال قزوین حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19805 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد شال قزوین علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19806 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد شال قزوین مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19807 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد شال قزوین مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19808 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد شال قزوین مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19809 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد شال قزوین مدیریت صنعتی زن - مرد 30