کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 17129 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17130 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17131 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان جغرافیا زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 17132 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17133 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17134 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17135 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17136 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20251 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20252 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20253 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان علوم ورزشی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20254 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20255 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20256 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20257 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان مدیریت صنعتی زن - مرد 30