کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 17422 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17423 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17424 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17425 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان جغرافیا زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 17426 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17427 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17428 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17429 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان علوم تربیتی زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 17430 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان علوم سیاسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17431 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17432 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20549 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20550 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان روانشناسی زن - مرد 60
انسانی - صرفا سوابق 20552 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20553 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان علوم ورزشی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20554 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20555 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20556 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان مدیریت صنعتی زن - مرد 30