کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 17465 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17466 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان جغرافیا زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 17467 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17468 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17469 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17470 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17471 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20585 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20586 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20587 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20588 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان مدیریت بازرگانی زن - مرد 30