کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 17475 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان جغرافیا زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 17476 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17477 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17478 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17479 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20594 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20595 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20596 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20597 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20598 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20599 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20600 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان مدیریت صنعتی زن - مرد 30