کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16660 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16661 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16662 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان جغرافیا زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16663 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16664 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16665 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16666 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19870 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19871 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19872 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19873 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان مدیریت دولتی زن - مرد 30