کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 17497 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17498 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17499 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17500 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20624 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20625 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد روانشناسی زن - مرد 60
انسانی - صرفا سوابق 20626 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20627 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20628 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20629 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد مدیریت صنعتی زن - مرد 30