کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 17511 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد ادیان و عرفان زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17512 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17513 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17514 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17515 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17516 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم سیاسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17517 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17518 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20649 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20650 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد روانشناسی زن - مرد 60
انسانی - صرفا سوابق 20651 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20652 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم ورزشی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20653 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20654 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20655 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20656 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت صنعتی زن - مرد 30