کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 17520 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17521 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد جغرافیا زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17522 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17523 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد زبان و ادبیات عربی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17524 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17525 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد علوم تربیتی زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 20658 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20659 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20660 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20661 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد علوم ورزشی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20662 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20663 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20664 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20665 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مدیریت صنعتی زن - مرد 30