کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه کردستان - سنندج

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه کردستان - سنندج
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 10439 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10440 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان جغرافیا زن - مرد 70
انسانی - با آزمون 10441 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حقوق زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10442 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10443 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10444 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زبان و ادبیات کردی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10445 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم تربیتی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10446 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان فقه شافعی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 17978 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حسابداری زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 17979 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان روانشناسی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17981 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم اقتصادی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17982 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17983 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت جهانگردی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 10447 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حقوق زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10448 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10449 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم تربیتی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 17985 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حسابداری زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 17986 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان روانشناسی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17987 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم اقتصادی زن - مرد 24
انسانی - مناطق محروم 13449 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حقوق زن - مرد 4
انسانی - مناطق محروم 13494 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت جهانگردی زن - مرد 2
انسانی - نیمه متمرکز 21869 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم ورزشی زن - مرد 72