کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه گلستان - گرگان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه گلستان - گرگان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 10454 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10455 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان جغرافیا زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10456 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان روابط عمومی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10457 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10458 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10459 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان جغرافیا زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10460 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان روابط عمومی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10461 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 10
انسانی - صرفا سوابق 17991 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه گلستان - گرگان گلستان علوم ورزشی زن - مرد 24