کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه گیلان - رشت

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه گیلان - رشت
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 10466 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10467 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10468 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10469 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10470 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم تربیتی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10471 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم سیاسی زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 18000 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان حسابداری زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 18001 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی زن - مرد 27
انسانی - با آزمون 18003 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم اقتصادی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 18004 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت بازرگانی زن - مرد 27
انسانی - با آزمون 18005 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت جهانگردی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 18006 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت صنعتی زن - مرد 27
انسانی - با آزمون 10472 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10473 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان جغرافیا زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 10474 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10475 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10476 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10477 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم تربیتی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10478 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم سیاسی زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10479 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 18007 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان حسابداری زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 18008 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی زن - مرد 27
انسانی - با آزمون 18009 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم اقتصادی زن - مرد 27
انسانی - با آزمون 18010 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت بازرگانی زن - مرد 27
انسانی - با آزمون 18011 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت جهانگردی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 18012 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت صنعتی زن - مرد 27
انسانی - نیمه متمرکز 21870 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم ورزشی زن - مرد 22