دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در پردیس شهید مقصودی همدان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) ویژه داوطلبان آزاد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16622 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 6 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی سردرود، رزن، قروه در جزین/محل خدمت سردرود
16629 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی سردرود، رزن، قروه در جزین/محل خدمت رزن
16630 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی سردرود، رزن، قروه در جزین/محل خدمت قروه درجزین
16852 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 8 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی اسد آباد/محل خدمت اسدآباد
16859 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی بهار، لالجین/محل خدمت بهار
16860 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی بهار، لالجین/محل خدمت لالجین
16873 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 7 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی تویسرکان، قلقلرود/محل خدمت تویسرکان
16893 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی تویسرکان، قلقلرود/محل خدمت قلقلرود(فرسفج)
16896 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی کبودراهنگ، گل تپه/محل خدمت گل تپه
16897 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 9 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی کبودراهنگ، گل تپه/محل خدمت کبودراهنگ
16926 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی ملایر، سامن، جوکار/محل خدمت سامن
16927 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی ملایر، سامن، جوکار/محل خدمت جوکار
16937 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 7 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی ملایر، سامن، جوکار/محل خدمت ملایر
16949 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 7 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی نهاوند، خزل/محل خدمت نهاوند
16953 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی نهاوند، خزل/محل خدمت خزل
16983 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی فامنین/محل خدمت فامنین
16985 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مقصودی همدان/ مخصوص داوطلبان بومی همدان، قهاوندشرا/محل خدمت قهاوند شرا