دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در استان اردبیل

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10722 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زیست شناسی با آزمون هردو 50
10723 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 50
10724 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 25
10725 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی گیاه پزشکی با آزمون هردو 25
23010 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 12
23011 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی با آزمون هردو 12
23012 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی کاربردی با آزمون هردو 28
23013 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 12
10726 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
10727 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
10728 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10729 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی جنگلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10730 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10731 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10732 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10733 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10734 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10735 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی فضای سبز صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10736 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان مغان) اردبیل مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10737 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان مغان) اردبیل مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10738 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل (محل تحصیل دانشکده کشاورزی شهرستان مشگین شهر) اردبیل کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
10739 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل (محل تحصیل دانشکده کشاورزی شهرستان مشگین شهر) اردبیل کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
10904 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل پزشکی با آزمون هردو 66
10905 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل داروسازی با آزمون هردو 32
10906 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل دندانپزشکی با آزمون هردو 18
10907 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل اتاق عمل با آزمون هردو 25
10908 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل بهداشت عمومی با آزمون هردو 18
10909 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل بهداشت عمومی با آزمون هردو 17
10910 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل پرستاری با آزمون هردو 26
10911 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل پرستاری با آزمون هردو 24
10912 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 26
10913 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 29
10914 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 25
10915 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل مامایی با آزمون زن 25
10916 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 25
10917 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 25
10918 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل هوشبری با آزمون هردو 23
10921 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل پزشکی با آزمون هردو 35 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10922 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل داروسازی با آزمون هردو 14 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10923 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل دندانپزشکی با آزمون هردو 17 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10919 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان مغان) اردبیل پرستاری با آزمون هردو 26 ممنوعیت نقل و انتقال
10920 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل موسسه آموزش سلامت مشکین شهر) اردبیل پرستاری با آزمون هردو 30 ممنوعیت نقل و انتقال
11878 روزانه دانشکده علوم پزشکی خلخال اردبیل بهداشت عمومی با آزمون هردو 25 ممنوعیت نقل و انتقال
11879 روزانه دانشکده علوم پزشکی خلخال اردبیل پرستاری با آزمون هردو 28 ممنوعیت نقل و انتقال
11880 روزانه دانشکده علوم پزشکی خلخال اردبیل مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 25 ممنوعیت نقل و انتقال
رشته های تحصیلی مخصوص استان بومی و دارای تعهد خدمت در دانشگاه های علوم پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12514 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل پزشکی با آزمون هردو 16 مخصوص داوطلبان استان اردبیل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - ممنوعیت نقل وانتقال- دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در استان اردبیل
12515 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل دندانپزشکی با آزمون هردو 10 مخصوص داوطلبان استان اردبیل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - ممنوعیت نقل و انتقال-دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در استان اردبیل
رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) ویژه داوطلبان آزاد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16141 روزانه پردیس بنت الهدی صدر اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون زن 3 پردیس بنت الهدی صدر اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی اردبیل، نمین، نیر، سرعین، هیر/محل خدمت نمین
16142 روزانه پردیس بنت الهدی صدر اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس بنت الهدی صدر اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی اردبیل، نمین، نیر، سرعین، هیر/محل خدمت نیر
16143 روزانه پردیس بنت الهدی صدر اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس بنت الهدی صدر اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی اردبیل، نمین، نیر، سرعین، هیر/محل خدمت سرعین
16144 روزانه پردیس بنت الهدی صدر اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس بنت الهدی صدر اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی اردبیل، نمین، نیر، سرعین، هیر/محل خدمت هیر
16145 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 4 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی اردبیل، نمین، نیر، سرعین، هیر/محل خدمت نمین
16146 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی اردبیل، نمین، نیر، سرعین، هیر/محل خدمت نیر
16147 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی اردبیل، نمین، نیر، سرعین، هیر/محل خدمت سرعین
16148 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 4 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی اردبیل، نمین، نیر، سرعین، هیر/محل خدمت هیر
16157 روزانه پردیس بنت الهدی صدر اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی بیله سوار، پارسآباد/محل خدمت بیله سوار
16159 روزانه پردیس بنت الهدی صدر اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس بنت الهدی صدر اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی بیله سوار، پارسآباد/محل خدمت پارسآباد
16160 روزانه پردیس بنت الهدی صدر اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی بیله سوار، پارسآباد/محل خدمت اصلاندوز
16161 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی بیله سوار، پارسآباد/محل خدمت بیله سوار
16162 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی بیله سوار، پارسآباد/محل خدمت قشلاق دشت
16163 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی بیله سوار، پارسآباد/محل خدمت پارسآباد
16164 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی بیله سوار، پارسآباد/محل خدمت اصلاندوز
16172 روزانه پردیس بنت الهدی صدر اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی خلخال، کوثر/محل خدمت خلخال
16176 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی خلخال، کوثر/محل خدمت خلخال
16177 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی خلخال، کوثر/محل خدمت خورش رستم
16178 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی خلخال، کوثر/محل خدمت شاهرود
16179 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی خلخال، کوثر/محل خدمت سنجبد گیوی
16185 روزانه پردیس بنت الهدی صدر اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی گرمی/محل خدمت مغان(گرمی)
16187 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی گرمی/محل خدمت مغان(گرمی)
16188 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی گرمی/محل خدمت انگوت
16192 روزانه پردیس بنت الهدی صدر اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی مشگین شهر/محل خدمت مشکین شرقی (لاهرود)
16193 روزانه پردیس بنت الهدی صدر اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس بنت الهدی صدر اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی مشگین شهر/محل خدمت ارشق
16194 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی مشگین شهر/محل خدمت مشکین شرقی (لاهرود)
16195 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی مشگین شهر/محل خدمت ارشق
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26490 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مغان - پارس آباد اردبیل حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26493 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل اردبیل حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26494 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26495 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل اردبیل کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26556 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نوین - اردبیل اردبیل حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26557 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نوین - اردبیل اردبیل مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26558 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نوین - اردبیل اردبیل کاردانی امور مالی و مالیاتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26559 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نوین - اردبیل اردبیل کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18606 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18607 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
23399 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23400 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23401 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23402 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23403 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23404 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد سرعین اردبیل علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23405 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد سرعین اردبیل مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23406 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد سرعین اردبیل حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23407 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین اردبیل حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23408 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین اردبیل روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23409 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین اردبیل مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23410 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین اردبیل مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23411 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نیر اردبیل علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23412 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نیر اردبیل اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
23413 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نیر اردبیل حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23414 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نیر اردبیل روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23415 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نیر اردبیل مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23416 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نیر اردبیل مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23417 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد هیر اردبیل حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23418 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد هیر اردبیل روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23419 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد هیر اردبیل مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23420 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد هیر اردبیل مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
18595 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل زیست شناسی با آزمون هردو 40
18596 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 20
23364 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل حسابداری با آزمون هردو 15
23365 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل روانشناسی با آزمون هردو 15
23366 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 15
23367 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مدیریت دولتی با آزمون هردو 15
23368 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مدیریت صنعتی با آزمون هردو 15
18597 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18598 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18599 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18600 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18601 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
18602 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
23369 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23370 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23371 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23372 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23373 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23374 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23375 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23376 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23377 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23378 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23379 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23380 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
18603 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
18604 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
23381 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23382 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23383 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23384 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23385 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23386 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23387 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
18605 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
23388 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23389 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
23390 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23391 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23392 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23393 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23394 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23395 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23396 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد بیله سوار اردبیل اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23397 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد بیله سوار اردبیل حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23398 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد بیله سوار اردبیل مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15