دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در استان البرز

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10176 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز ترویج و آموزش کشاورزی با آزمون هردو 20
10177 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی علوم باغبانی با آزمون هردو 25
10178 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی جنگلداری با آزمون هردو 20
10179 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز علوم و مهندسی خاک با آزمون هردو 25
10180 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی شیلات با آزمون هردو 20
10181 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 20
10182 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز علوم و مهندسی محیط زیست با آزمون هردو 20
10183 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی گیاه پزشکی با آزمون هردو 20
10184 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی تولیدات گیاهی با آزمون هردو 25
10185 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی با آزمون هردو 20
10186 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی صنایع مبلمان با آزمون هردو 20
10187 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی طبیعت با آزمون هردو 20
10188 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی علوم دامی با آزمون هردو 25
10189 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی فضای سبز با آزمون هردو 25
22657 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 16
10234 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز زمین شناسی با آزمون هردو 50
10235 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز زیست شناسی جانوری با آزمون هردو 40
10236 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 40
10237 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز زیست شناسی گیاهی با آزمون هردو 40
10238 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز زیست فناوری با آزمون هردو 30
10239 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز شیمی محض با آزمون هردو 35
22676 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز روانشناسی با آزمون هردو 9
22677 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز شیمی کاربردی با آزمون هردو 28
22678 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 9
10827 روزانه آموزشکده کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی - کرج البرز کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی با آزمون هردو 10
10828 نوبت دوم آموزشکده کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی - کرج البرز کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10989 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پزشکی با آزمون هردو 40
10990 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پزشکی با آزمون هردو 40
10991 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز دندانپزشکی با آزمون هردو 16
27601 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز داروسازی با آزمون هردو 24
10992 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز اتاق عمل با آزمون هردو 30
10993 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز بهداشت عمومی با آزمون هردو 20
10994 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پرستاری با آزمون هردو 46
10995 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 25
10996 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 25
10997 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 22
10998 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز هوشبری با آزمون هردو 28
10999 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی با آزمون هردو 14
11000 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پزشکی با آزمون هردو 19
11001 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پزشکی با آزمون هردو 19
11002 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 5
11003 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 5
رشته های تحصیلی مخصوص استان بومی و دارای تعهد خدمت در دانشگاه های علوم پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12521 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پزشکی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان البرز دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12522 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز دندانپزشکی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان البرز دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
27602 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز داروسازی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان البرز دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) ویژه داوطلبان آزاد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16389 روزانه پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی کرج البرز آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی کرج/ مخصوص داوطلبان بومی بهارستان، اسلامشهر، رباط کریم، چهاردانگه/محل خدمت بهارستان 1
16396 روزانه پردیس امیرکبیر کرج البرز آموزش ابتدایی با آزمون زن 11 پردیس امیرکبیر کرج/ مخصوص داوطلبان بومی شهر تهران، شمیرانات/محل خدمت مناطق 51 تا 91
16407 روزانه پردیس امیرکبیر کرج البرز آموزش ابتدایی با آزمون زن 5 پردیس امیرکبیر کرج/ مخصوص داوطلبان بومی رباط کریم، ملارد، شهریار، شهرقدس، بهارستان/محل خدمت شهریار
16408 روزانه پردیس امیرکبیر کرج البرز آموزش ابتدایی با آزمون زن 4 پردیس امیرکبیر کرج/ مخصوص داوطلبان بومی رباط کریم، ملارد، شهریار، شهرقدس، بهارستان/محل خدمت ملارد
16409 روزانه پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی کرج البرز آموزش ابتدایی با آزمون مرد 4 پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی کرج/ مخصوص داوطلبان بومی رباط کریم، ملارد، شهریار، شهرقدس، بهارستان/محل خدمت شهریار
16410 روزانه پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی کرج البرز آموزش ابتدایی با آزمون مرد 4 پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی کرج/ مخصوص داوطلبان بومی رباط کریم، ملارد، شهریار، شهرقدس، بهارستان/محل خدمت ملارد
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27050 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20
27051 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 12 مخصوص داوطلبان بومی استان تهران
27135 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز علوم ورزشی با آزمون مرد 24 مرد
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18650 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز زیست شناسی با آزمون هردو 40
18651 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز شیمی محض با آزمون هردو 40
18652 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مهندسی شیلات با آزمون هردو 20
18653 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 20
18654 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز علوم و مهندسی محیط زیست با آزمون هردو 20
23657 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز علوم اقتصادی با آزمون هردو 12
23658 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 15
23659 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز حسابداری با آزمون هردو 15
23660 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز روانشناسی با آزمون هردو 30
23661 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز شیمی کاربردی با آزمون هردو 32
23662 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 15
23663 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت دولتی با آزمون هردو 15
23664 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت صنعتی با آزمون هردو 15
18655 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18656 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18657 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
23665 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23666 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23667 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد البرز حسابداری با آزمون هردو 15
23668 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد البرز روانشناسی با آزمون هردو 15
23669 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد البرز اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23670 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد البرز مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23671 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد البرز مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23672 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد البرز مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
18658 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد طالقان البرز علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18659 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد طالقان البرز مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
23673 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد طالقان البرز مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23674 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد طالقان البرز حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23675 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد طالقان البرز مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23676 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد طالقان البرز مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23677 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدره البرز مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 15
23678 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدره البرز مدیریت دولتی با آزمون هردو 15
23679 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدره البرز مدیریت صنعتی با آزمون هردو 15
23680 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدره البرز اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23681 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدره البرز حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23682 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز حسابداری با آزمون هردو 15
23683 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز روانشناسی با آزمون هردو 15
23684 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 15
23685 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز مدیریت دولتی با آزمون هردو 15
23686 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز مدیریت صنعتی با آزمون هردو 15
18660 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
23687 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23688 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظر آباد البرز روانشناسی با آزمون هردو 15
23689 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظر آباد البرز مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 15
23690 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظر آباد البرز مدیریت صنعتی با آزمون هردو 15
18661 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظر آباد البرز زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18662 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظر آباد البرز علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
23691 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظر آباد البرز حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
23692 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز حسابداری با آزمون هردو 15
23693 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز روانشناسی با آزمون هردو 15
23694 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 15
23695 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز مدیریت دولتی با آزمون هردو 15
23696 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز مدیریت صنعتی با آزمون هردو 15