کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی تجربی - با آزمون - 1

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی تجربی - با آزمون - 1
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 10001 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان شیمی محض زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 17601 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم اقتصادی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10002 نوبت دوم با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان شیمی محض زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 17602 نوبت دوم با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم اقتصادی زن - مرد 4
تجربی - با آزمون 17603 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد علوم اقتصادی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 17604 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد مدیریت مالی مرد 12
تجربی - با آزمون 10003 روزانه با آزمون دانشگاه اراک مرکزی زیست شناسی جانوری زن - مرد 50
تجربی - با آزمون 10004 روزانه با آزمون دانشگاه اراک مرکزی زیست شناسی گیاهی زن - مرد 50
تجربی - با آزمون 10005 روزانه با آزمون دانشگاه اراک مرکزی شیمی محض زن - مرد 50
تجربی - با آزمون 10006 روزانه با آزمون دانشگاه اراک مرکزی علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10007 روزانه با آزمون دانشگاه اراک مرکزی مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10008 روزانه با آزمون دانشگاه اراک مرکزی مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10009 روزانه با آزمون دانشگاه اراک مرکزی کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 17605 روزانه با آزمون دانشگاه اراک مرکزی روانشناسی زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 17606 روزانه با آزمون دانشگاه اراک مرکزی شیمی کاربردی زن - مرد 38
تجربی - با آزمون 10010 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اراک مرکزی زیست شناسی جانوری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10011 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اراک مرکزی زیست شناسی گیاهی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10012 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اراک مرکزی شیمی محض زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 10013 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اراک مرکزی علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10014 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اراک مرکزی مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10015 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اراک مرکزی کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 17607 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اراک مرکزی روانشناسی زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 17608 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اراک مرکزی شیمی کاربردی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 10017 روزانه با آزمون دانشگاه اردکان یزد علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10018 روزانه با آزمون دانشگاه اردکان یزد علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10019 روزانه با آزمون دانشگاه اردکان یزد کاردانی دامپزشکی زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 17610 روزانه با آزمون دانشگاه اردکان یزد اقتصاد اسلامی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 17611 روزانه با آزمون دانشگاه اردکان یزد اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 17612 روزانه با آزمون دانشگاه اردکان یزد روانشناسی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 17613 روزانه با آزمون دانشگاه اردکان یزد مدیریت دولتی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 10020 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اردکان یزد علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 10021 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اردکان یزد علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 10022 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اردکان یزد کاردانی دامپزشکی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 17614 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اردکان یزد اقتصاد اسلامی زن - مرد 2
تجربی - با آزمون 17615 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اردکان یزد اقتصاد کشاورزی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 17616 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اردکان یزد روانشناسی زن - مرد 2
تجربی - با آزمون 17617 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اردکان یزد مدیریت دولتی زن - مرد 2
تجربی - با آزمون 10029 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی دامپزشکی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 10030 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زمین شناسی زن - مرد 45
تجربی - با آزمون 10031 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زیست شناسی جانوری زن - مرد 50
تجربی - با آزمون 10032 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زیست شناسی گیاهی زن - مرد 50
تجربی - با آزمون 10033 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی محض زن - مرد 50
تجربی - با آزمون 10034 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم و مهندسی خاک زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10035 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10036 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 17618 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حسابداری زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 17619 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی روانشناسی زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 17620 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی کاربردی زن - مرد 38
تجربی - با آزمون 17621 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم اقتصادی زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 17622 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت بازرگانی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 17623 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت دولتی زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 10037 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی دامپزشکی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 10046 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان زمین شناسی زن - مرد 45
تجربی - با آزمون 10047 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان زیست شناسی جانوری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10048 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 10049 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان زیست شناسی گیاهی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10050 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی محض زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 17624 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری زن - مرد 17
تجربی - با آزمون 17625 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 17626 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی کاربردی زن - مرد 23
تجربی - با آزمون 17627 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 17628 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان علوم اقتصادی زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 17629 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 17630 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت دولتی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 17631 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 17632 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 10051 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی زن 45
تجربی - با آزمون 10052 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران زیست شناسی گیاهی زن 45
تجربی - با آزمون 10053 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران زیست فناوری زن 45
تجربی - با آزمون 10054 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران شیمی محض زن 40
تجربی - با آزمون 17633 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران حسابداری زن 8
تجربی - با آزمون 17634 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران روانشناسی زن 17
تجربی - با آزمون 17635 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علم اطلاعات و دانش شناسی زن 9
تجربی - با آزمون 17636 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم اقتصادی زن 8
تجربی - با آزمون 17637 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت بازرگانی زن 8
تجربی - با آزمون 17638 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت مالی زن 8
تجربی - با آزمون 17639 نوبت دوم با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران شیمی کاربردی زن 46
تجربی - با آزمون 10055 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام بهداشت مواد غذایی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10056 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام شیمی محض زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10057 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10058 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10059 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10060 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10061 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام کاردانی دامپزشکی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 17640 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام حسابداری زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 17641 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام علوم اقتصادی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 17642 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام مدیریت بازرگانی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 10062 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ایلام ایلام بهداشت مواد غذایی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 10063 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ایلام ایلام شیمی محض زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 10064 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ایلام ایلام علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 10065 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 10066 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ایلام ایلام مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 10067 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ایلام ایلام کاردانی دامپزشکی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 17643 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ایلام ایلام حسابداری زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 17644 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ایلام ایلام علوم اقتصادی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 17645 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ایلام ایلام مدیریت بازرگانی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 17647 روزانه با آزمون دانشگاه بجنورد خراسان شمالی حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 17648 روزانه با آزمون دانشگاه بجنورد خراسان شمالی روانشناسی زن - مرد 27
تجربی - با آزمون 17649 روزانه با آزمون دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم اقتصادی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 17650 روزانه با آزمون دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مدیریت بازرگانی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 17651 روزانه با آزمون دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی حسابداری زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 17652 نوبت دوم با آزمون دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی حسابداری زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 10077 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زمین شناسی زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 10078 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زیست شناسی گیاهی زن - مرد 80
تجربی - با آزمون 10079 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی محض زن - مرد 50
تجربی - با آزمون 10080 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 10081 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم و مهندسی خاک زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10082 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی زیست فناوری کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10083 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10084 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان کاردانی دامپزشکی زن - مرد 50
تجربی - با آزمون 17653 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حسابداری زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 17654 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان روانشناسی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 17655 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی کاربردی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 17656 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم اقتصادی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10089 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی تویسرکان) همدان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) مرد 25
تجربی - با آزمون 10090 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده علوم و صنایع غذایی بهار) همدان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن 25
تجربی - با آزمون 17657 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان حسابداری مرد 12
تجربی - با آزمون 17658 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت بازرگانی مرد 12
تجربی - با آزمون 17659 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت دولتی مرد 12
تجربی - با آزمون 17660 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت صنعتی مرد 12
تجربی - با آزمون 10091 روزانه با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زمین شناسی زن - مرد 45
تجربی - با آزمون 10092 روزانه با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زیست شناسی زن - مرد 45
تجربی - با آزمون 10093 روزانه با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی محض زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 10094 روزانه با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 17661 روزانه با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی روانشناسی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 17662 روزانه با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی کاربردی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 17663 روزانه با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 10095 نوبت دوم با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زیست شناسی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 10096 نوبت دوم با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی محض زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10097 نوبت دوم با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 17664 نوبت دوم با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی روانشناسی زن - مرد 6
تجربی - با آزمون 17665 نوبت دوم با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی کاربردی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 17666 نوبت دوم با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 10113 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زمین شناسی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 10114 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین شیمی محض زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 10115 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی تولیدات گیاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10116 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی فضای سبز زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 17668 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حسابداری زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 17669 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین روانشناسی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 17670 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مدیریت صنعتی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 10117 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی دامپزشکی زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 10118 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهداشت و بازرسی گوشت زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10119 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین شناسی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10120 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10121 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی جانوری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10122 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی گیاهی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10123 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی محض زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10124 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی خاک زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10125 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10126 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10127 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10128 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10129 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی فضای سبز زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10130 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 17671 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 17672 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن - مرد 7
تجربی - با آزمون 17673 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی زن - مرد 23
تجربی - با آزمون 17674 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 17675 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم اقتصادی زن - مرد 16
تجربی - با آزمون 17676 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت جهانگردی زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 10131 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی دامپزشکی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 10132 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهداشت و بازرسی گوشت زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10133 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین شناسی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10134 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10135 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی جانوری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10136 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی گیاهی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10137 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی محض زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 10138 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی خاک زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10139 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 10140 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10141 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10142 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی علوم دامی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10143 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی فضای سبز زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10144 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 17677 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 17678 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 17679 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 17680 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 7
تجربی - با آزمون 17681 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم اقتصادی زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 17682 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت جهانگردی زن - مرد 7
تجربی - با آزمون 10145 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10146 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی مهندسی تولیدات گیاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10147 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 10153 روزانه با آزمون دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران بهداشت مواد غذایی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10154 روزانه با آزمون دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران بهداشت و بازرسی گوشت زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10155 روزانه با آزمون دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران زیست شناسی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10156 روزانه با آزمون دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران زیست شناسی جانوری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10157 روزانه با آزمون دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران زیست فناوری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10158 روزانه با آزمون دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10159 روزانه با آزمون دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران مهندسی تولیدات گیاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10160 روزانه با آزمون دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران کاردانی دامپزشکی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10161 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران بهداشت مواد غذایی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 10162 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران بهداشت و بازرسی گوشت زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 10163 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران زیست شناسی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 10164 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران زیست شناسی جانوری زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 10165 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران زیست فناوری زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 10166 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 10167 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران کاردانی دامپزشکی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 10169 روزانه با آزمون دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی زیست فناوری کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 17683 روزانه با آزمون دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 10170 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی زیست فناوری کشاورزی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 17684 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 10177 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران دامپزشکی زن - مرد 50
تجربی - با آزمون 10178 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران زمین شناسی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10179 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران زیست شناسی جانوری زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 10180 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10181 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران زیست شناسی گیاهی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 10182 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران زیست فناوری زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 10183 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران شیمی محض زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 17685 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران دکترای پیوسته بیوتکنولوژی زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 17686 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران حسابداری زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 17687 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران روانشناسی زن - مرد 6
تجربی - با آزمون 17688 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران شیمی کاربردی زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 17689 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 6
تجربی - با آزمون 17690 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران علوم اقتصادی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 17691 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 17692 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران مدیریت دولتی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 17693 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران مدیریت صنعتی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 17694 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران مدیریت مالی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 10184 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تهران تهران دامپزشکی زن - مرد 50
تجربی - با آزمون 10185 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز ترویج و آموزش کشاورزی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10186 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز علوم و مهندسی خاک زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10187 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10188 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10189 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی جنگلداری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10190 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10191 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی شیلات زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10192 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی صنایع مبلمان زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10193 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10194 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10195 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی فضای سبز زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10196 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10197 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 17695 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز اقتصاد کشاورزی زن - مرد 16
تجربی - با آزمون 10198 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) تهران مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10199 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) تهران مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10200 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) تهران مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10201 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) تهران مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 17696 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) تهران حسابداری زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 17697 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 17698 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) تهران مدیریت دولتی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 17699 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) تهران مدیریت مالی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 10202 روزانه با آزمون دانشگاه جهرم فارس علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10203 روزانه با آزمون دانشگاه جهرم فارس مهندسی تولیدات گیاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10204 روزانه با آزمون دانشگاه جهرم فارس مهندسی زیست فناوری کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10206 روزانه با آزمون دانشگاه جیرفت کرمان زیست شناسی گیاهی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10207 روزانه با آزمون دانشگاه جیرفت کرمان شیمی محض زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10208 روزانه با آزمون دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 17703 روزانه با آزمون دانشگاه جیرفت کرمان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 17704 روزانه با آزمون دانشگاه جیرفت کرمان شیمی کاربردی زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 10209 نوبت دوم با آزمون دانشگاه جیرفت کرمان زیست شناسی گیاهی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 10210 نوبت دوم با آزمون دانشگاه جیرفت کرمان شیمی محض زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 17705 نوبت دوم با آزمون دانشگاه جیرفت کرمان شیمی کاربردی زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 10230 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زیست شناسی زن - مرد 56
تجربی - با آزمون 10231 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 56
تجربی - با آزمون 10232 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی محض زن - مرد 48
تجربی - با آزمون 10233 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 17707 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی کاربردی زن - مرد 36
تجربی - با آزمون 10234 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زیست شناسی زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 10235 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 10236 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی محض زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 10237 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 17708 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی کاربردی زن - مرد 9
تجربی - با آزمون 10238 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی محض زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 17709 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر حسابداری زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 17710 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر روانشناسی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 17711 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 17712 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر علوم اقتصادی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 17713 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مدیریت بازرگانی زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 17714 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مدیریت صنعتی زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 10239 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در حومه برازجان) بوشهر مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10243 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز زمین شناسی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 10244 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز زیست شناسی جانوری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10245 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10246 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز زیست شناسی گیاهی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10247 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز شیمی محض زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 17715 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز روانشناسی زن - مرد 9
تجربی - با آزمون 17716 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز شیمی کاربردی زن - مرد 27
تجربی - با آزمون 17717 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 9
تجربی - با آزمون 17718 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران تهران حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 17719 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران تهران علوم اقتصادی زن - مرد 17
تجربی - با آزمون 17720 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت مالی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 10248 روزانه با آزمون دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی زن - مرد 50
تجربی - با آزمون 10249 روزانه با آزمون دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 50
تجربی - با آزمون 10250 روزانه با آزمون دانشگاه دامغان سمنان شیمی محض زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 17721 روزانه با آزمون دانشگاه دامغان سمنان شیمی کاربردی زن - مرد 95
تجربی - با آزمون 10251 نوبت دوم با آزمون دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10252 نوبت دوم با آزمون دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10253 نوبت دوم با آزمون دانشگاه دامغان سمنان شیمی محض زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 17722 نوبت دوم با آزمون دانشگاه دامغان سمنان شیمی کاربردی زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 17723 روزانه با آزمون دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 17724 روزانه با آزمون دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت و بازرگانی دریایی زن - مرد 9
تجربی - با آزمون 17725 نوبت دوم با آزمون دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی زن - مرد 9
تجربی - با آزمون 17726 نوبت دوم با آزمون دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت و بازرگانی دریایی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 10262 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه دامپزشکی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10263 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ترویج و آموزش کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10264 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی جانوری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10265 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10266 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی گیاهی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10267 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی محض زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 10268 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم و مهندسی خاک زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10269 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10270 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10271 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 17727 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 17728 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 17729 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی کاربردی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 17730 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 17731 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم اقتصادی زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 10272 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه دامپزشکی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 10273 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی جانوری زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 10274 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 10275 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی گیاهی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 10276 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی محض زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 10277 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم و مهندسی خاک زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10278 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 17732 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 17733 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 17734 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی کاربردی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 17735 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 17736 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم اقتصادی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 17738 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود) کرمانشاه مدیریت بازرگانی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 17739 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود) کرمانشاه مدیریت مالی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 10287 روزانه با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان دامپزشکی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10288 روزانه با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زیست شناسی زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 10289 روزانه با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زیست شناسی جانوری زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 10290 روزانه با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی محض زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 10291 روزانه با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 17740 روزانه با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی کاربردی زن - مرد 27
تجربی - با آزمون 17741 روزانه با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 10292 نوبت دوم با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان دامپزشکی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 10293 نوبت دوم با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی محض زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 17742 نوبت دوم با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی کاربردی زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 17743 نوبت دوم با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 10321 روزانه با آزمون دانشگاه زنجان زنجان زمین شناسی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 10322 روزانه با آزمون دانشگاه زنجان زنجان زیست شناسی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 10323 روزانه با آزمون دانشگاه زنجان زنجان شیمی محض زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 10324 روزانه با آزمون دانشگاه زنجان زنجان علوم و مهندسی خاک زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10325 روزانه با آزمون دانشگاه زنجان زنجان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10326 روزانه با آزمون دانشگاه زنجان زنجان مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 17747 روزانه با آزمون دانشگاه زنجان زنجان روانشناسی زن - مرد 9
تجربی - با آزمون 17748 روزانه با آزمون دانشگاه زنجان زنجان شیمی کاربردی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 17749 روزانه با آزمون دانشگاه زنجان زنجان مدیریت بازرگانی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 17750 روزانه با آزمون دانشگاه زنجان زنجان مدیریت صنعتی زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 17751 روزانه با آزمون دانشگاه زنجان زنجان کاردانی حسابداری زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 10327 نوبت دوم با آزمون دانشگاه زنجان زنجان زیست شناسی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 10328 نوبت دوم با آزمون دانشگاه زنجان زنجان شیمی محض زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 10329 نوبت دوم با آزمون دانشگاه زنجان زنجان علوم و مهندسی خاک زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 10330 نوبت دوم با آزمون دانشگاه زنجان زنجان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 10331 نوبت دوم با آزمون دانشگاه زنجان زنجان مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 17752 نوبت دوم با آزمون دانشگاه زنجان زنجان روانشناسی زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 17753 نوبت دوم با آزمون دانشگاه زنجان زنجان شیمی کاربردی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 17754 روزانه با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس روانشناسی زن - مرد 9
تجربی - با آزمون 17755 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس روانشناسی زن - مرد 2
تجربی - با آزمون 10341 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان دامپزشکی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10342 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10343 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 10344 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 17756 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان حسابداری زن - مرد 9
تجربی - با آزمون 17757 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان شیمی کاربردی زن - مرد 27
تجربی - با آزمون 17758 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان علوم اقتصادی زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 17759 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مدیریت بازرگانی زن - مرد 9
تجربی - با آزمون 17760 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مدیریت جهانگردی زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 17761 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 10345 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان دامپزشکی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10346 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10347 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 10348 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 17762 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان حسابداری زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 17763 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان شیمی کاربردی زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 17764 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان علوم اقتصادی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 17765 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مدیریت بازرگانی زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 17766 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مدیریت جهانگردی زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 17767 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مدیریت دولتی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 17768 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مدیریت صنعتی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 17769 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 10355 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان (محل تحصیل آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد) سمنان کاردانی دامپزشکی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 10356 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان (محل تحصیل آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد) سمنان کاردانی دامپزشکی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 17770 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان علوم تربیتی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 17771 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 9
تجربی - با آزمون 17772 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان روانشناسی زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 17773 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 10363 روزانه با آزمون دانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی تولیدات گیاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 17774 روزانه با آزمون دانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 17775 روزانه با آزمون دانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان شیمی کاربردی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 17776 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 17777 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان شیمی کاربردی زن - مرد 23
تجربی - با آزمون 10367 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زمین شناسی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10368 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زیست شناسی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10369 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10370 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی محض زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 17778 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان حسابداری زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 17779 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان روانشناسی زن - مرد 21
تجربی - با آزمون 17780 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی کاربردی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 17781 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 17782 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت دولتی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 17783 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 17784 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت مالی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 10371 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زیست شناسی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10372 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 17785 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان حسابداری زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 17786 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان روانشناسی زن - مرد 21
تجربی - با آزمون 17787 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 17788 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت دولتی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 17789 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 17790 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت مالی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 10893 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران پزشکی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10894 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران دندانپزشکی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10895 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10896 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران پرستاری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10897 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران پزشکی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 10375 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10376 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران زیست فناوری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 17792 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران روانشناسی زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 17793 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 9
تجربی - با آزمون 17794 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 9
تجربی - با آزمون 17795 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت صنعتی زن - مرد 9
تجربی - با آزمون 10377 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری دامپزشکی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 10378 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری زیست شناسی جانوری زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 10379 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10380 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری زیست شناسی گیاهی زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 10381 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی خاک زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10382 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10383 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی شیلات زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10384 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10385 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10386 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 17796 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری روانشناسی زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 17797 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مدیریت جهانگردی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 10387 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری دامپزشکی زن - مرد 1
تجربی - با آزمون 10388 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری زیست شناسی جانوری زن - مرد 1
تجربی - با آزمون 10389 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 1
تجربی - با آزمون 10390 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری زیست شناسی گیاهی زن - مرد 1
تجربی - با آزمون 10391 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی خاک زن - مرد 1
تجربی - با آزمون 10392 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 2
تجربی - با آزمون 10393 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی شیلات زن - مرد 1
تجربی - با آزمون 10394 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 1
تجربی - با آزمون 10395 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی علوم دامی زن - مرد 2
تجربی - با آزمون 10396 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 1
تجربی - با آزمون 17798 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری روانشناسی زن - مرد 2
تجربی - با آزمون 17799 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مدیریت جهانگردی زن - مرد 2
تجربی - با آزمون 10401 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان دامپزشکی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10402 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زمین شناسی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10403 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی جانوری زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10404 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10405 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی گیاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10406 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی محض زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10407 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی خاک زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10408 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10409 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 17800 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 17801 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 17802 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 17803 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی کاربردی زن - مرد 61
تجربی - با آزمون 17804 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 17805 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم اقتصادی زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 17806 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت بازرگانی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 10410 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان دامپزشکی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10411 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زمین شناسی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10412 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی جانوری زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10413 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10414 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی گیاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10415 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی محض زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10416 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 10417 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 17807 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 17808 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری زن - مرد 6
تجربی - با آزمون 17809 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی زن - مرد 6
تجربی - با آزمون 17810 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی کاربردی زن - مرد 61
تجربی - با آزمون 17811 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 6
تجربی - با آزمون 17812 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم اقتصادی زن - مرد 6
تجربی - با آزمون 17813 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
تجربی - با آزمون 17814 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان علوم اقتصادی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 17815 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان حسابداری زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 17816 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان علوم اقتصادی زن - مرد 4
تجربی - با آزمون 17817 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان مدیریت بازرگانی زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 10425 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زمین شناسی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10426 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست شناسی جانوری زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 10427 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست شناسی دریا زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10428 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 10429 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست شناسی گیاهی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10430 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست فناوری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10431 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی محض زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 17818 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری زن - مرد 9
تجربی - با آزمون 17819 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 17820 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی کاربردی زن - مرد 23
تجربی - با آزمون 17821 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم اقتصادی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 17822 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 9
تجربی - با آزمون 17823 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت دولتی زن - مرد 9
تجربی - با آزمون 17824 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت صنعتی زن - مرد 9
تجربی - با آزمون 17825 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت مالی زن - مرد 9
تجربی - با آزمون 10432 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان دامپزشکی زن - مرد 50
تجربی - با آزمون 10433 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زمین شناسی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 10434 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زیست شناسی زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 10435 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 10436 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی محض زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 10437 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم و مهندسی خاک زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10438 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10439 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10440 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 17826 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حسابداری زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 17827 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 17828 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی کاربردی زن - مرد 27
تجربی - با آزمون 17829 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 17830 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم اقتصادی زن - مرد 21
تجربی - با آزمون 17831 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 10441 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان دامپزشکی زن - مرد 50
تجربی - با آزمون 10442 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زمین شناسی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 10443 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زیست شناسی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 10444 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10445 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی محض زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 10446 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم و مهندسی خاک زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 10447 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 10448 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 10449 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 17832 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حسابداری زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 17833 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 17834 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی کاربردی زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 17835 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 2
تجربی - با آزمون 17836 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم اقتصادی زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 17837 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 10450 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 50
تجربی - با آزمون 10451 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی گیاهی زن - مرد 50
تجربی - با آزمون 10452 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی محض زن - مرد 55
تجربی - با آزمون 10453 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی تولیدات گیاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10454 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی زیست فناوری کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10455 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 17838 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 17839 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی زن - مرد 42
تجربی - با آزمون 17840 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 17841 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران روانشناسی زن 8
تجربی - با آزمون 17842 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فقه و حقوق اسلامی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 17843 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فلسفه و حکمت اسلامی زن 18
تجربی - با آزمون 17844 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فلسفه و کلام اسلامی مرد 8
تجربی - با آزمون 10456 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران دامپزشکی زن - مرد 80
تجربی - با آزمون 10457 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس ترویج و آموزش کشاورزی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10458 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس زمین شناسی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10459 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس زیست شناسی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10460 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10461 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس شیمی محض زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10462 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس علوم و مهندسی خاک زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10463 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10464 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10465 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10466 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 10467 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس مهندسی علوم دامی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10468 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10469 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 17845 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 17846 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس حسابداری زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 17847 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس روانشناسی زن - مرد 6
تجربی - با آزمون 17848 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 17849 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس علوم اقتصادی زن - مرد 9
تجربی - با آزمون 17850 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس مدیریت بازرگانی زن - مرد 9
تجربی - با آزمون 17851 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس مدیریت جهانگردی زن - مرد 9
تجربی - با آزمون 17852 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس مدیریت صنعتی زن - مرد 9
تجربی - با آزمون 17853 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس مدیریت هتلداری زن - مرد 7
تجربی - با آزمون 17854 مجازی دولتی با آزمون دانشگاه شیراز فارس مدیریت جهانگردی زن - مرد 36
تجربی - با آزمون 17855 روزانه با آزمون دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل واحد تهران) تهران حسابداری زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 17856 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی شیمی کاربردی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10472 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی محض زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10473 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان علوم و مهندسی خاک زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10474 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10475 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10476 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10477 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی زیست فناوری کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10478 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی شیلات زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10479 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10480 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10481 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10482 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 17857 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی کاربردی زن - مرد 23
تجربی - با آزمون 17858 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان شیمی کاربردی زن - مرد 34
تجربی - با آزمون 10483 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان زیست شناسی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10484 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان زیست شناسی گیاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10485 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 17859 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان شیمی کاربردی زن - مرد 46
تجربی - با آزمون 10486 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان زیست شناسی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 10487 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان زیست شناسی گیاهی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 17860 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان شیمی کاربردی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 17861 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی کاربردی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10497 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی محض زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 17862 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان حسابداری زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 17863 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم اقتصادی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 17864 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت صنعتی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 10498 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی محض زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 17865 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان حسابداری زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 17866 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم اقتصادی زن - مرد 9
تجربی - با آزمون 17867 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت صنعتی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 10501 روزانه با آزمون دانشگاه شاهرود (محل تحصیل پردیس کشاورزی دانشگاه) سمنان مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10502 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شاهرود (محل تحصیل پردیس کشاورزی دانشگاه) سمنان مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 17868 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی کاربردی زن - مرد 38
تجربی - با آزمون 17869 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 17870 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 17871 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 17872 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم اقتصادی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 17873 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 17874 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بیمه زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 17875 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت جهانگردی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 17876 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت دولتی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 17877 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت صنعتی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 17878 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 17879 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 17880 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 17881 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم اقتصادی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 17882 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 17883 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بیمه زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 17884 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت جهانگردی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 17885 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت دولتی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 17886 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت صنعتی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 17887 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (محل تحصیل موسسه آموزش عالی بیمه اکو) تهران مدیریت بیمه اکو زن - مرد 9
تجربی - با آزمون 17888 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (محل تحصیل موسسه آموزش عالی بیمه اکو) تهران مدیریت بیمه اکو زن - مرد 9
تجربی - با آزمون 17890 روزانه با آزمون دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران زیست شناسی زن - مرد 6
تجربی - با آزمون 17891 روزانه با آزمون دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی مرد 21
تجربی - با آزمون 17892 روزانه با آزمون دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران علوم قضایی مرد 30
تجربی - با آزمون 10509 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان ترویج و آموزش کشاورزی زن 12
تجربی - با آزمون 10510 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان علوم و مهندسی خاک مرد 8
تجربی - با آزمون 10511 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان علوم و مهندسی خاک زن 12
تجربی - با آزمون 10512 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) مرد 8
تجربی - با آزمون 10513 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن 12
تجربی - با آزمون 10514 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان مهندسی تولیدات گیاهی زن 12
تجربی - با آزمون 10515 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات مرد 12
تجربی - با آزمون 10516 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان مهندسی فضای سبز زن 12
تجربی - با آزمون 10517 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان مهندسی گیاه پزشکی زن 12
تجربی - با آزمون 17893 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان اقتصاد کشاورزی زن 9
تجربی - با آزمون 17894 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان اقتصاد کشاورزی مرد 6
تجربی - با آزمون 10529 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی خاک زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10530 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10531 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 17895 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران اقتصاد کشاورزی زن - مرد 23
تجربی - با آزمون 10532 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 10533 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 17896 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران اقتصاد کشاورزی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 10551 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10552 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی تولیدات گیاهی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10553 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی زیست فناوری کشاورزی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10554 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 17897 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 23
تجربی - با آزمون 10566 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان زیست شناسی دریا زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 17898 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان علوم اقتصادی زن - مرد 9
تجربی - با آزمون 17899 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مدیریت و بازرگانی دریایی زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 10567 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان زیست شناسی دریا زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 17900 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان علوم اقتصادی زن - مرد 2
تجربی - با آزمون 17901 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مدیریت و بازرگانی دریایی زن - مرد 2
تجربی - با آزمون 17902 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل دامغان) سمنان علوم قرآن و حدیث زن 9
تجربی - با آزمون 17903 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل دامغان) سمنان علوم قرآن و حدیث زن 8
تجربی - با آزمون 17904 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل سبزوار) خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 16
تجربی - با آزمون 17905 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل سبزوار) خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 17906 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل خرم آباد) لرستان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 16
تجربی - با آزمون 17907 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل خرم آباد) لرستان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 16
تجربی - با آزمون 17908 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل آمل) مازندران علوم قرآن و حدیث زن - مرد 36
تجربی - با آزمون 17909 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل آمل) مازندران علوم قرآن و حدیث زن - مرد 36
تجربی - با آزمون 17912 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل بجنورد) خراسان شمالی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 33
تجربی - با آزمون 17913 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل بجنورد) خراسان شمالی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 17914 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل بندرعباس) هرمزگان علوم قرآن و حدیث زن 9
تجربی - با آزمون 17915 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل بندرعباس) هرمزگان علوم قرآن و حدیث زن 6
تجربی - با آزمون 17916 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل تهران) تهران علوم قرآن و حدیث زن - مرد 45
تجربی - با آزمون 17917 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل تهران) تهران علوم قرآن و حدیث زن - مرد 45
تجربی - با آزمون 17920 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل خوی) آذربایجان غربی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 36
تجربی - با آزمون 17921 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل خوی) آذربایجان غربی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 36
تجربی - با آزمون 17922 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل دولت آباد اصفهان) اصفهان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 36
تجربی - با آزمون 17923 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل دولت آباد اصفهان) اصفهان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 27
تجربی - با آزمون 17924 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل زابل) سیستان وبلوچستان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 17925 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل زابل) سیستان وبلوچستان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 17926 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل زاهدان) سیستان وبلوچستان علوم قرآن و حدیث زن 32
تجربی - با آزمون 17927 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل زاهدان) سیستان وبلوچستان علوم قرآن و حدیث زن 32
تجربی - با آزمون 17928 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شاهرود) سمنان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 36
تجربی - با آزمون 17929 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شاهرود) سمنان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 36
تجربی - با آزمون 17930 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) فارس علوم قرآن و حدیث زن - مرد 38
تجربی - با آزمون 17931 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی مرد 8
تجربی - با آزمون 17932 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی زن 8
تجربی - با آزمون 17933 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه – قم (محل تحصیل قم) قم علوم قرآن و حدیث زن - مرد 27
تجربی - با آزمون 17934 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه – قم (محل تحصیل قم) قم علوم قرآن و حدیث زن - مرد 28
تجربی - با آزمون 17935 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل کرمانشاه) کرمانشاه علوم قرآن و حدیث زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 17936 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل کرمانشاه) کرمانشاه علوم قرآن و حدیث زن - مرد 6
تجربی - با آزمون 17937 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل گراش استان فارس) فارس علوم قرآن و حدیث زن 17
تجربی - با آزمون 17938 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل گراش استان فارس) فارس علوم قرآن و حدیث زن 6
تجربی - با آزمون 17939 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل مراغه) آذربایجان شرقی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 17940 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل مراغه) آذربایجان شرقی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 6
تجربی - با آزمون 17941 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل مشهد) خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 27
تجربی - با آزمون 17942 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل مشهد) خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 27
تجربی - با آزمون 17943 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل ملایر) همدان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 17944 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل ملایر) همدان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 17945 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل میبد) یزد علوم قرآن و حدیث زن - مرد 36
تجربی - با آزمون 17946 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل میبد) یزد علوم قرآن و حدیث زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 10572 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی دامپزشکی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 10573 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بهداشت مواد غذایی زن - مرد 36
تجربی - با آزمون 10574 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زمین شناسی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10575 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی جانوری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10576 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10577 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی گیاهی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10578 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی محض زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10579 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن - مرد 36
تجربی - با آزمون 10580 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی خاک زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10581 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10582 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10583 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت مناطق خشک و بیابانی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10584 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10585 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی شیلات زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10586 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10587 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10588 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی فضای سبز زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10589 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10590 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 17947 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 17948 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 17949 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن - مرد 21
تجربی - با آزمون 17950 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی کاربردی زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 17951 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 17952 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم اقتصادی زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 17953 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
تجربی - با آزمون 17954 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت دولتی زن - مرد 6
تجربی - با آزمون 17955 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی زن - مرد 6
تجربی - با آزمون 10591 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی دامپزشکی زن - مرد 36
تجربی - با آزمون 10592 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بهداشت مواد غذایی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 10593 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زمین شناسی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 10594 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی جانوری زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 10595 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 10596 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی گیاهی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 10597 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی محض زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 10598 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 10599 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی خاک زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 10600 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 10601 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 6
تجربی - با آزمون 10602 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت مناطق خشک و بیابانی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 10603 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 10604 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی شیلات زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 10605 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 10606 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی فضای سبز زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 10607 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 10608 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 6
تجربی - با آزمون 17956 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 17957 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری زن - مرد 6
تجربی - با آزمون 17958 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن - مرد 9
تجربی - با آزمون 17959 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی کاربردی زن - مرد 4
تجربی - با آزمون 17960 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 17961 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم اقتصادی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 17962 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن - مرد 2
تجربی - با آزمون 17963 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت دولتی زن - مرد 2
تجربی - با آزمون 17964 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی زن - مرد 2
تجربی - با آزمون 10610 روزانه با آزمون دانشگاه فرزانگان (ویژه خواهران) - سمنان سمنان زیست شناسی زن 45
تجربی - با آزمون 10611 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فرزانگان (ویژه خواهران) - سمنان سمنان زیست شناسی زن 25
تجربی - با آزمون 10612 روزانه با آزمون دانشگاه فسا فارس علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10613 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فسا فارس علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10616 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم زیست شناسی جانوری زن - مرد 80
تجربی - با آزمون 17965 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم حسابداری زن - مرد 16
تجربی - با آزمون 17966 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم شیمی کاربردی زن - مرد 57
تجربی - با آزمون 17967 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 17968 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم علوم اقتصادی زن - مرد 36
تجربی - با آزمون 17969 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 17970 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم مدیریت صنعتی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 10617 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان زیست فناوری زن - مرد 21
تجربی - با آزمون 10618 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان شیمی محض زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 17971 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی زن - مرد 6
تجربی - با آزمون 17972 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان شیمی کاربردی زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 17973 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان مدیریت بازرگانی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 10619 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان زیست فناوری زن - مرد 9
تجربی - با آزمون 10620 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان شیمی محض زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 17974 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 17975 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان شیمی کاربردی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 17976 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان مدیریت بازرگانی زن - مرد 2
تجربی - با آزمون 10621 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زمین شناسی زن - مرد 45
تجربی - با آزمون 10622 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زیست فناوری زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 10623 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان شیمی محض زن - مرد 45
تجربی - با آزمون 10624 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10625 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی زیست فناوری کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10626 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی فضای سبز زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10627 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 17977 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 17978 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حسابداری زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 17979 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان روانشناسی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 17980 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان شیمی کاربردی زن - مرد 34
تجربی - با آزمون 17981 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم اقتصادی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 17982 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 17983 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت جهانگردی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 10628 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10629 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی زیست فناوری کشاورزی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10630 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 17984 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 17985 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حسابداری زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 17986 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان روانشناسی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 17987 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم اقتصادی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 17988 روزانه با آزمون دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی حسابداری زن 18
تجربی - با آزمون 10647 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زمین شناسی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 10648 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زیست شناسی جانوری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10649 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زیست شناسی دریا زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10650 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زیست شناسی گیاهی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 17989 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی کاربردی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10651 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زیست شناسی جانوری زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 10652 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زیست شناسی دریا زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 10653 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زیست شناسی گیاهی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 17990 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی کاربردی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 10655 روزانه با آزمون دانشگاه گنبد گلستان زیست شناسی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 10656 روزانه با آزمون دانشگاه گنبد گلستان زیست شناسی جانوری زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 10657 روزانه با آزمون دانشگاه گنبد گلستان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 10658 روزانه با آزمون دانشگاه گنبد گلستان زیست شناسی گیاهی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 10659 روزانه با آزمون دانشگاه گنبد گلستان کاردانی شیمی آزمایشگاهی زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 17992 روزانه با آزمون دانشگاه گنبد گلستان اقتصاد اسلامی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 17993 روزانه با آزمون دانشگاه گنبد گلستان حسابداری زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 17994 روزانه با آزمون دانشگاه گنبد گلستان کاردانی حسابداری زن - مرد 18