دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11868 روزانه دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان اتاق عمل با آزمون هردو 20 محدودیت نقل و انتقال
11869 روزانه دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان بهداشت عمومی با آزمون هردو 15 محدودیت در نقل و انتقال
11870 روزانه دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 20 محدودیت نقل و انتقال
11871 روزانه دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان هوشبری با آزمون هردو 20 محدودیت نقل و انتقال
رشته های تحصیلی مخصوص استان بومی و دارای تعهد خدمت در دانشگاه های علوم پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12602 روزانه دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان پرستاری با آزمون هردو 40 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر - محدودیت در نقل و انتقال -با اخذ تعهد دوبرابر مدت تحصیل در مناطق تحت پوشش دانشکده علـوم پزشکی ایرانشهر
12610 روزانه دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان مامایی با آزمون زن 25 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر - محدودیت در نقل و انتقال- با اخذ تعهد دو برابر مدت تحصیل در مناطق تحت پوشش دانشکده علـوم پزشکی ایرانشهر
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27096 روزانه دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 40 تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خدمت مناطق تحت پوشش دانشکده چابهار کنارک دلگان سرباز فنوج قصرقند نیکشهر ممنوعیت نق ل انتق ال دارای ویژه داوطلبان بومی مناطق تح ت پوش ش دانشکده عل وم پزشکی ایرانش هر ایرانش هر
27018 روزانه دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان کاردانی اتاق عمل صرفا با سوابق تحصیلی مرد 15 ممنوعیت نقل و انتقال
27041 روزانه دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان کاردانی تکنسین سلامت دهان صرفا با سوابق تحصیلی مرد 20 ممنوعیت نقل و انتقال
27108 روزانه دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان کاردانی مامایی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 15 ممنوعیت نقل و انتقال
27109 روزانه دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 10 ممنوعیت نقل و انتقال