کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه بوعلی سینا - همدان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه بوعلی سینا - همدان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 10077 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زمین شناسی زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 10078 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زیست شناسی گیاهی زن - مرد 80
تجربی - با آزمون 10079 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی محض زن - مرد 50
تجربی - با آزمون 10080 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 10081 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم و مهندسی خاک زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10082 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی زیست فناوری کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10083 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10084 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان کاردانی دامپزشکی زن - مرد 50
تجربی - با آزمون 17653 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حسابداری زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 17654 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان روانشناسی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 17655 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی کاربردی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 17656 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم اقتصادی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 10085 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ترویج و آموزش کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10086 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10087 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10088 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - مناطق محروم 13442 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن - مرد 3
تجربی - نیمه متمرکز 21843 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم ورزشی زن - مرد 24