کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه رازی - کرمانشاه

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه رازی - کرمانشاه
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 10262 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه دامپزشکی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10263 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ترویج و آموزش کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10264 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی جانوری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10265 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10266 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی گیاهی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10267 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی محض زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 10268 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم و مهندسی خاک زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10269 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10270 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10271 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 17727 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 17728 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 17729 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی کاربردی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 17730 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 17731 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم اقتصادی زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 10272 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه دامپزشکی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 10273 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی جانوری زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 10274 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 10275 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی گیاهی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 10276 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی محض زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 10277 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم و مهندسی خاک زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10278 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 17732 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 17733 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 17734 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی کاربردی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 17735 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 17736 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم اقتصادی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10279 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی جنگلداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10280 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10281 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ترویج و آموزش کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10282 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی جنگلداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10283 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10284 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10285 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 17737 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم ورزشی زن - مرد 18
تجربی - مناطق محروم 13435 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه دامپزشکی مرد 4
تجربی - مناطق محروم 13438 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی گیاه پزشکی مرد 2
تجربی - مناطق محروم 13495 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری مرد 1
تجربی - مناطق محروم 13496 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم اقتصادی مرد 2
تجربی - مناطق محروم 13503 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری زن - مرد 1
تجربی - نیمه متمرکز 21853 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم ورزشی زن - مرد 11