کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی - اسدآباد همدان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی - اسدآباد همدان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 10363 روزانه با آزمون دانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی تولیدات گیاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 17774 روزانه با آزمون دانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 17775 روزانه با آزمون دانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان شیمی کاربردی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 17776 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 17777 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان شیمی کاربردی زن - مرد 23
تجربی - صرفا سوابق 10364 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی فضای سبز زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10365 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی تولیدات گیاهی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10366 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی فضای سبز زن - مرد 20