کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه شاهد - تهران

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه شاهد - تهران
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 10893 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران پزشکی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10894 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران دندانپزشکی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10895 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10896 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران پرستاری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10897 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران پزشکی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 10375 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10376 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران زیست فناوری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 17792 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران روانشناسی زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 17793 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 9
تجربی - با آزمون 17794 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 9
تجربی - با آزمون 17795 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت صنعتی زن - مرد 9