کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه شهید باهنر - کرمان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه شهید باهنر - کرمان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 10401 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان دامپزشکی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10402 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زمین شناسی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10403 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی جانوری زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10404 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10405 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی گیاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10406 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی محض زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10407 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی خاک زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10408 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10409 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 17800 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 17801 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 17802 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 17803 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی کاربردی زن - مرد 61
تجربی - با آزمون 17804 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 17805 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم اقتصادی زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 17806 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت بازرگانی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 10410 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان دامپزشکی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10411 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زمین شناسی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10412 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی جانوری زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10413 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10414 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی گیاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10415 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی محض زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10416 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 10417 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 17807 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 17808 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری زن - مرد 6
تجربی - با آزمون 17809 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی زن - مرد 6
تجربی - با آزمون 17810 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی کاربردی زن - مرد 61
تجربی - با آزمون 17811 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 6
تجربی - با آزمون 17812 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم اقتصادی زن - مرد 6
تجربی - با آزمون 17813 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
تجربی - صرفا سوابق 10418 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10419 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10420 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10421 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی خاک زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10422 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10423 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10424 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - نیمه متمرکز 21859 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم ورزشی زن - مرد 6
تجربی - نیمه متمرکز 21892 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم ورزشی زن - مرد 4